Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIEREN – ARABIA TEACHING

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Noor BV, een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder KvK-nummer 78044715 en handelend
onder de naam Arabia Teaching. Hierna zal naar de gebruiker van deze algemene
voorwaarden worden verwezen als de ondernemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer aan de consument en op elke overeenkomst die de ondernemer en consument met elkaar sluiten.
2. Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijk persoon die niet in het kader van beroep of bedrijf handelt.
3. Ondernemer zorgt actief dat de consument van deze algemene voorwaarden alvorens enige overeenkomst tot stand komt. Ondernemer spant zich evenwel niet verder in dan de wettelijke informatieplicht verlangt.
4. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 Het aanbod en de overeenkomst

1. Ondernemer spant zich voldoende nauwkeurig een aangeboden product te omschrijven, zodat de consument voldoende in staat is het product te kunnen beoordelen.
2. Indien aan een aanbod voorwaarden zijn gebonden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zorgt de ondernemer dat de consument zodanige informatie heeft dat hij weet wat zijn rechten en verplichtingen bij de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan vermeldt ondernemer dit nadrukkelijk in het aanbod.
4. Kennelijke fouten of kennelijke vergissingen in het aanbod binden ondernemer niet en kan de consument zich niet op beroepen.
5. Indien de consument het aanbod aanvaardt en aan de eventueel gestelde voorwaarden van het aanbod voldoet, komt de overeenkomst tot stand, tenzij de ondernemer goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan. In dat geval is de ondernemer gerechtigd om gemotiveerd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst. Een goede grond zoals bedoeld in de vorige volzin is in ieder geval wanneer de overeenkomst niet op een verantwoorde wijze met de consument kan worden aangegaan, bijvoorbeeld door gerede twijfel dat de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
6. De ondernemer bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding van
de consument van het aanbod.

Artikel 4 Nakoming en annulering

1. De ondernemer zal bij het uitvoeren van bestellingen een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
2. De consument heeft het recht – onverminderd artikel 6 – om uiterlijk bij de eerste sessie van een cursus zich af te melden van een cursus met recht op volledige restitutie van het cursusgeld. Na de eerste sessie van een cursus is het niet meer mogelijk om te annuleren door de consument en bestaat er geen recht op restitutie van betaalde cursusgelden.

Artikel 5 Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst betaald te zijn, een en ander voor zover bij de overeenkomst niet anders is bepaald.
2. De consument wijst de ondernemer onverwijld erop als de door de consument verstrekte betaalgegevens onjuist dan wel onvolledig zijn.
3. Indien de consument niet tijdig de verschuldigde bedragen voldoet, dan is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40.

Artikel 6 Herroeping

1. De consument kan binnen een bedenktermijn van 14 dagen en zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. De bedenktermijn in de vorige zin vangt aan vanaf het moment dat een product bij de consument bezorgd is of vanaf het moment dat de consument zich heeft ingeschreven voor een cursus. Indien de consument meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan start de bedenktermijn vanaf het moment dat het laatste product is geleverd.
2. Producten die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om retour te zenden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Vorige volzin geldt alleen als de consument de verzegeling van het product heeft verbroken na bezorging van het product. De ondernemer vermeldt nadrukkelijk de uitsluiting van het herroepingsrecht in het aanbod van de bedoelde producten in de eerste volzin van dit lid.
3. De consument kan het modelformulier voor herroeping gebruiken om aan de ondernemer kenbaar te maken dat de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, of met ieder andere ondubbelzinnige melding aan de ondernemer.
4. De consument heeft de bewijslast dat deze juist en tijdig het herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Uitoefening van het herroepingsrecht is voor het risico van de consument.
5. De eventuele kosten voor de retourzending van een product komen voor rekening van de consument, tenzij de ondernemer heeft aangegeven de kosten voor de retourzending te dragen.
6. Na ontvangst van de retourzending betaalt de ondernemer onverwijld het aankoopbedrag en de bezorgkosten terug aan de consument.

Artikel 7 Wijzigingen algemene voorwaarden

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden gaan in op het moment dat deze zijn
gepubliceerd op de website van de ondernemer.

Copyright 2022, All Rights Reserved